دانلود موسیقی جدید ایرانی - mp3

دانلود آلبوم ۴۰ حکایت از گلستان سعدی از خسرو شکیبایی | دانلود آهنگ پاپ فارسی

دانلود آهنگ یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی
دانلود آهنگ دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی… از خسرو شکیبایی
نام آهنگ
دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...
خواننده
خسرو شکیبایی
نام آلبوم
۴۰ حکایت از گلستان سعدی
سبک آهنگ
شعرخوانی